škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Termíny zápisů do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. tříd proběhne 9. a 10. dubna 2024 od 14:00 do 17:00 v budově školy

Na zápis je potřeba dítě elektronicky přihlásit vyplněním přihlášky a výběrem termínu a času ZDE

Elektronický zápis bude otevřen od 17. 3. 2024 od 8 hodin do 7. 4. 2024 do 24 hodin

K zápisu pro školní rok 2024/2025 přijdou děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Současně bude probíhat i zápis do školní družiny.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání pro školní rok 2024/2025 do Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372
1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372, příspěvkové organizace (stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Benešov č. 2/2022 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod
V případě volných míst z hlediska celkové kapacity školy bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat tato pomocná kritéria:
2. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372
3. Ostatní žadatelé o přijetí mimo spádovou oblast
Pro školní rok 2024/2025 otevíráme 2 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí od naplnění maximální kapacity školy.
Odklad povinné školní docházky:
Dítě musí projít zápisem do 1. třídy. Písemnou žádost o odklad je potřeba vyplnit při elektronickém vyplnění přihlášky k zápisu.
Odklad lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 1