škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

Termíny zápisů do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd proběhne 4. a 5. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 v budově školy

Na zápis je potřeba dítě elektronicky přihlásit vyplněním přihlášky a výběrem termínu a času ZDE

Elektronický zápis bude otevřen od 13. 3. 2023 od 8 hodin do 2. 4. 2023 do 24 hodin.

Přihlášku celou vyplňte, uložte. Do školy ji nosit nemusíte, budeme je mít stažené a vytištěné. Do školy se dostavte na termín, který jste si vybrali.

Odklad povinné školní docházky: dítě musí projít zápisem do 1. třídy. Písemnou žádost o odklad je potřeba vyplnit při elektronickém vyplnění přihlášky k zápisu. Při přihlašování vyplňte i žádost o odklad školní docházky a ten přineste s sebou.

Odklad lze uskutečnit rozhodnutím ředitele školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení školského poradenského zařízení (tzn. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

 

K zápisu pro školní rok 2023/2024 přijdou děti narozené od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 v doprovodu zákonných zástupců, kteří s sebou přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Současně bude probíhat i zápis do školní družiny.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 do Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372

  1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372, příspěvkové organizace (stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Benešov č. 2/2022 vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvo

V případě volných míst z hlediska celkové kapacity školy bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat tato pomocná kritéria:

  1. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy a mateřské školy Benešov, Na Karlově 372
  2. Ostatní žadatelé o přijetí mimo spádovou oblast

Pro školní rok 2023/2024 otevíráme 2 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí od naplnění maximální kapacity školy.1