škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

O škole

Fotogalerie z akcí školy (včetně fotogalerie učitelských sborů od r. 1965) na Rajce.net

chybí nám uč. sbor jen z r. 1974 a 1975 - pokud někdo máte, prosíme o zaslání kopie


Naše škola vzdělává i vychovává žáky komplexně a vytváří sebevědomé a úspěšné osobnosti. Uplatňuje nástroje a postupy moderní výuky. Základní škola a mateřská škola Benešov, Na Karlově 372, je nejstarší školou ze tří základních škol ve městě. 

Základní škola je plně organizovaná s úplným 1. a 2. stupněm, celkový počet žáků je 493. Děti se vzdělávají ve 12 třídách prvního a 8 třídách druhého stupně základní školy, 3 třídách mateřské školy a pro mimoškolní činnost je otevřeno 7 oddělení školní družiny. Školní jídelna je od roku 2003 samostatným právním subjektem.

Od školního roku 2007/2008 je zaveden vlastní školní vzdělávací plán nazvaný Barevná a harmonická cesta. Tento název odráží zaměření školy na výtvarnou a hudební výchovu. Toto zaměření je zajištěno odborným vyučováním výtvarné výchovy a hudební výchovy na 1. i na 2. stupni a hodinami rozšířené hudební a výtvarné výchovy pro žáky 6. – 9. tříd. Pro žáky pravidelně pořádáme výtvarné dílny a od roku 2010 provozuje škola i vlastní keramickou pec. Od 3. ročníku se žáci povinně učí anglický jazyk. Další cizí jazyk - německý a ruský - nabízíme formou dalšího předmětu od 7. třídy. V rámci volitelných předmětů si žáci od 7. ročníku mohou vybrat mezi pestrou nabídkou předmětů.

Historie školy

Budova naší školy se nachází v nejstarší části města.

Byla postavena v roce 1888 a je nejstarším fungujícím školským zařízením města. Zpočátku byla školou čistě dívčí, později se stala školou smíšenou. 

Když začala 30. 12. 1888 sloužit svému účelu, byla pouze jednopatrová. Druhé patro bylo dostaveno hned v roce 1898. O prázdninách v roce 1937 byla budova rozšířena v půdorysu o dvě haly, takže každé patro získalo prostory navíc.  Za druhé světové války škola sloužila jako jediné školské zařízení ve městě pro všechny školou povinné žáky. Na konci války byla zabrána jako vojenský lazaret.  Po druhé světové válce škola dále sloužila již jen ke školním účelům. V roce 1956 byla zřízena školní družina. V roce 1992 byla k naší škole přistavena budova školní jídelny s tělocvičnou a kotelnou. Školní družina se v roce 2000 přestěhovala do uprázdněného pavilonu mateřské školy. Od 1. 1. 2003 se škola stala samostatným právním subjektem a do samostatné právní subjektivity přešla i školní jídelna. Od 1. 9. 2005 je součástí našeho školského zařízení i mateřská škola.

Co vše vám naše škola může nabídnout

 • kvalitní úroveň výuky, téměř 100% aprobovanost
 • zaměření na výtvarnou a hudební výchovu
 • výuku cizích jazyků: angličtina, němčina, ruština v moderně vybavených jazykových učebnách
 • výuku anglického jazyka 1. a 2. ročníku formou zájmového útvaru
 • projektové vyučování – společné školní projekty – Den stromů, Den Země, Den vody, a pod…..
 • pro žáky nižších ročníku 1. stupně  logopedii
 • výuka práce na počítačích v počítačové učebně a v interaktivní učebně, zřízené z prostředků EU                                                                                 
 • individuální péči pro žáky s poruchami učení a chování
 • volitelné předměty od 7. ročníku
 • škola v přírodě pro 1. – 5. třídy, ve 2. a 3. ročníku výuka plavání, kurz bruslení pro 1. – 5. třídy
 • v 6. ročníku Adaptační kurz, v 7. ročníku lyžařský výcvik
 • pro žáky 1. až 4. ročníku možnost navštěvovat školní družinu
 • stravování ve školní jídelně, která se nachází v areálu naší školy a je samostatným právním subjektem
 • exkurze, návštěvy divadel, poznávání ČR (školní výlety)
 • účast dětí na předmětových soutěžích a olympiádách
 • klidné prostředí školy a jejího okolí
 • celoroční prodej dotovaného mléka
 • zájmové kroužky – vždy podle aktuální nabídky v daném školním roce
 • další plánované akce pro kvalitní využití volného času (Andersenova noc, sportovní, výtvarné, hudební soutěže, zájmové kroužky, Klub mladého diváka, Vánoční jarmark, atd…)
 • účast rodičů prostřednictvím svého zástupce z každé třídy v SRPŠ při škole a účast zástupce rodičů v Radě školy
 • účast žáků na chodu školy prostřednictvím Žákovské rady


1