škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

SRPDŠ - třídní důvěrníci

Předsedkyně: Lucie Radvanová   606 636 724    Lucieradvanova@seznam.cz

Místopředseda: Patrik Mottl

​​​​​​​Revizní komise: Petra Vilímková, Jana Rezková, Monika Brožová

Třídní důvěrníci:

1. A Lucie Radvanová

1.B Karla Šebetovská

2.A Petra Vilímková

2.B Zdeňka Hajdová

2.C Jana Rezková

3.A Martina Kučerová

3.B Mgr. Kristýna Bredlerová

4.A  Marcela Iblová

4.B Lucie Mikešová Dis.

5.A Patrik Mottl

5.B Michaela Gubišová

6.A Monika Brožová

6.B Marcela Neprašová

7.A Jitka Beránková

7.B Vanda Hájková

8.A Hedvika Kaprálková

8.B Jiří Růžička

9.A Pavlína Nulíčková

9.B Mgr. Veronika Kondrátová

9.C Dagmar Pálová

Školská rada

Předsedkyně: Adriana Blechová

Členové: Adriana Blechová a Tereza Špunarová - za rodiče, ing. Roman Tichovský a Mgr. Petr Chaluš - za zřizovatele, Mgr. Monika Balatová, Mgr. Michal Franěk - za školu

Školská rada byla zřízena Městem Benešov při základní škole ke dni 1. 11. 2016.

Zřizovatel rozhodl zřídit školskou radu s počtem šesti členů, dva členy jmenuje Rada města Benešov, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy pedagogičtí pracovníci.

Funkční období školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 


Dle §168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.1