škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

SRPDŠ - třídní důvěrníci:

1.A Pavlína Pančochová

1.B Michaela Gubišová

1.C Kateřina Mikešová

2.A Monika Brožová

2.B Lucie Fučíková

3.A Gabriela Scott Zemanová

3.B Vanda Hájková

4.A Hana Raguljič

4.B Soňa Neuhortová

5.A Pavlína Nulíčková

5.B Veronika Kondrátová

5.C Martina Kučerová

6.A Tomáš Holomoj

6.B Marie Hospodková

6.C Lenka Marvanová

7.A Stanislava Kopcová

7.B Markéta Fikejzová

 8.A Irena Matějů

8.B Josef Petzold

9.A Marie Pechová

9.B Eva Chalupecká

Školská rada

Předsedkyně: Martina Procházková

Členové: Adriana Blechová, Alena Fulínová, Milada Rýdlová, ing. Roman Tichovský, Mgr. Jiří Pavlík, Mgr. Michal Franěk

Školská rada byla zřízena Městem Benešov při základní škole ke dni 1. 11. 2016.

Zřizovatel rozhodl zřídit školskou radu s počtem šesti členů, dva členy jmenuje Rada města Benešov, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků, dva členy pedagogičtí pracovníci.

Funkční období školské rady je tři roky a rada zasedá nejméně dvakrát ročně. 


Dle §168, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.1