škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 21.1. 13:03:18

Provoz mateřských a základních škol, rozvrh online hodin pro 2. stupeň

Už je opět v provozu školní jídelna.

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.

Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Provoz základních škol

Je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol 

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem. Výuka bude probíhat stejným způsobem jako v říjnu a listopadu 2020.

3. – 5. třídy – distanční výuka probíhá stejným způsobem jako v říjnu a listopadu 2020 – rozvrh nastavují třídní učitelé a informují rodiče

6. - 9. třídy - rozvrh v přiloženém souboru

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod a odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy nebo školského zařízení.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny pro prezenčně vzdělávané žáky.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.