škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 21.5. 20:46:20

Otevíráme od pondělí 25. 5. 2020. školu pro žáky 1. stupně

Na základě vyhlášení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o ochraně zdraví a provozu škol v období do konce školního roku 2019/2020 otevíráme od pondělí 25. 5. 2020. školu pro žáky 1. stupně. Další informace viz dále, čestné prohlášení a přehled vstupů a odchodů v přiloženém souboru.

Přihlášení žáci budou organizováni ve skupinách nejvýše po 15 žácích. Přihlášení žáci nad tento počet budou zařazeni do další skupiny. Vzdělávací a zájmové aktivity budou probíhat v dopoledním a odpoledním bloku od 8,00 do 12,00 a od 12,00 do 16,00 hodin  ( nevylučuje se vyzvednutí dítěte v dřívějších odpoledních hodinách). Skupiny budou neměnné, bude je vyučovat pouze jeden pedagogický pracovník dopoledne a jeden pedagogický pracovník povede odpolední činnosti. Žáka nelze do skupiny zařadit později, než k 25. 5. 2020.

Dopolední činnosti budou zaměřeny na vzdělávání žáků v obsahu, který realizujeme na základě Školního vzdělávacího plánu. Cílem odpoledních aktivit je zajistit zájmové vzdělávání žáků , které vychází z školního vzdělávacího plánu školní družiny.

Žáci, kteří nebudou přihlášeni, budou pokračovat v distanční výuce ( budou jim zasílány úkoly, které se budou probírat ve škole).

Žádáme zákonné zástupce o co nejrychlejší zaslání

(nejpozději do pondělí  18. 5.2020 do 12,00 hodin – přes Bakaláře, na mail školy - zsbn.karlov@seznam.cz  nebo na mail příslušného třídního učitele)  

těchto informací:

  • Zda bude jeho dítě navštěvovat od 25.5.2020 dopolední výukové aktivity
  • Zda bude jeho dítě navštěvovat od 25.5.2020 odpolední zájmové aktivity a kdy  a kdo jej bude vyzvedávat
  • Zda využije nabídky školní jídelny na studený oběd

Hygienická opatření:

Skupiny žáků budou neměnné, žák do nich musí být přihlášen nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 do 12,00 hodin, pozdější vstup žáka do skupin je nemožný. Nepřítomnost žáka je nutné omluvit.

V pondělí 25. 5. 2020 ráno před vstupem do školy žák předá příslušnému vyučujícímu Čestné prohlášení, podepsané zákonný zástupcem – prohlášení je přílohou tohoto sdělení – bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn. V Čestném prohlášení Ministerstvo zdravotnictví stanovilo rizikové faktory. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

Do školy nesmí být vpuštěn nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

S sebou musí mít žák dvě čisté roušky v jednom uzavíratelném sáčku a jeden uzavíratelný sáček na odkládání roušky. Před budovou školy a ve všech společných prostorách školy musí mít žáci vždy nasazenu roušku. O sundání roušky ve třídě během vyučování rozhoduje vyučující.

Ve všech prostorách školy i před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 m. Do budovy školy odvede žáky příslušný vyučující. Sraz před školou bude  v 7,50, každá skupina bude mít své určené místo, kde vyčká na svého vyučujícího. Do tříd se nemusí žáci přezouvat (pokud budou chtít, mohou mít s sebou přezůvky v sáčku).

Při příchodu do školy a po každém vzdělávacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce.

Ve společných prostorách se žáci nesmí shlukovat. Nebudou proto tradiční přestávky, ty budou žáci trávit ve třídách pod dozorem vyučujícího. Na WC budou pouštěni v průběhu vyučování.

Žáci, kteří se nebudou zúčastňovat odpolední zájmové činnosti, budou po skončení dopolední činnosti ve 12,00 odvedeni před školu. Žádáme zákonné zástupce, aby si nevyžadovali vstup do prostor školy a nečekali tam na děti.

Obědy nabízí školní jídelna pouze formou obložené bagety , cena 26 Kč. Zatím není znám termín od kdy by jídelna pracovala. Školní automaty na jídlo a pití nebudou v provozu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Rozdělení žáků do skupin bude zákonným zástupcům zasláno třídními učiteli a přes Bakaláře v úterý 19.5.2020.   

V Benešově dne 11. 5. 2020                                                          Mgr. Svatopluk Česák, ředitel školy