škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 17.4. 07:13:27

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí žáků do budoucích 1. tříd

Rozhodnutí o přijetí je oznámeno v níže přiloženém souboru

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde jsou uvedeny pod registračními čísly, která Vám byla při zápisu přidělena

 

O přijetí vašeho dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si zákonný zástupce vyzvedne proti podpisu

v termínu od 26.4.2019 do 10.5.2019 od 7,30 do 15,00 v kanceláři školy.

V Benešově dne 4. dubna 2019

Mgr. Svatopluk Česák

ředitel školy

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb.,

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní …školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění… Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.