škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 4.10. 18:17:09

Obecné informace

Metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, školní asistent

Metodik prevence: PaedDr. Marie Zrcková, konzultační hodiny ÚT 11.50 – 12.35
Výchovný poradce: Mgr. Jana Kučerová, konzultační hodiny ČT 8.55 – 9.40
Speciální pedagog:  Mgr. Martina Králová
Školní asistent: Mgr. Kateřina Čeňková

Kontakty    telefony: 317 721 175, 731 411 913;    e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Náš cíl

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání

  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků
    v průběhu vzdělávání

  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména záškoláctví, šikany a jiných forem agresivního chování) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané