škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 20.11. 17:51:59

Obecné informace

Metodik prevence, výchovný poradce, školní asistent

Metodik prevence: Mgr. Věra Čechová, konzultační hodiny ČT 10.00 – 10.45
Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Čeňková, konzultační hodiny ČT 7.00 – 8.45

Školní psycholog: Jan Plašil, konzultační hodiny PO a ČT 7.00 – 16.00 e-mail: psychologkarlov@seznam.cz, plasil@zsbnkarlov.cz
Školní asistent: Lenka Prudká

Kontakty    telefony: 317 721 175, 731 411 913;    e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Náš cíl

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání

  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků
    v průběhu vzdělávání

  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména záškoláctví, šikany a jiných forem agresivního chování) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané