škola s rozšířenou výukou výtvarné a hudební výchovy

aktualizováno | 8.9. 17:33:44

Obecné informace

Metodik prevence, výchovný poradce

Metodik prevence: Mgr. Věra Čechová, konzultační hodiny ČT 10.00 – 10.45
Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Čeňková, konzultační hodiny ČT 7.00 – 8.45

Školní psycholog: Mgr. Zdeňka Šlapanská, konzultační hodiny PO 10.00 – 16.00 a Út a St 8 - 15 hodin; e-mail: psycholog.karlov@gmail.com
Kontakty    telefony: 317 721 175, 731 411 913;    e-mail: zsbn.karlov@seznam.cz

Náš cíl

  • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání

  • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů žáků
    v průběhu vzdělávání

  • prevence a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména záškoláctví, šikany a jiných forem agresivního chování) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů společného vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • vhodná volba vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin

  • vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané